Ouvrir La Voie  فاتحين المسار

Ouvrir La Voie فاتحين المسار

ⴰⵍⴽⵓⵔⴼ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ(ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵊⵓⵔⴼ ⵍⴰⵙⴼⴰⵔ,ⵜⴰⵏⴳⴰ ⵎⵉⴷ ⴷ ⵏⴰⴷⵓⵔ...) ⴷ ⵜⵉⵏⵙⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵙⵓⵀⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ

ⵉⵙⵓⵎⴰⵥ,ⵉⵜⵓⵟⵔⴰ, ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⴳⴰⵏⵙⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ, ⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵢ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵖⴼ ⴰⵔ ⵉⵖⴼ.

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵔ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵔ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵔ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵔ

ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ,ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ,ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵡⵉⵢⴹ ⴷⴰ ⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵉⵙⵏⴰⴼⵓⵏ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴽⵊⴰⵎⵏ ⴰⵔ ⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵏ ⴰⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ.

ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳ-ⴰⴱⵔⵉⴷ

ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳ-ⴰⴱⵔⵉⴷ

ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳ-ⴰⴱⵔⵉⴷ

ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳ-ⴰⴱⵔⵉⴷ

ⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵣⴼⵉⵏ ⴰⴷⵙⵓⵀⵏⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵢ, ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ.ⵉⵏⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⵎⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ.  

ⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵡⵏⵉⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ

ⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵡⵏⵉⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ

ⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵡⵏⵉⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ

ⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵡⵏⵉⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ

ⴰⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ, ⵙ ⵓⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵏⵖⴰⴷ ⵙ ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵢ(ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ) ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ-ⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏ, ⴳ ⵉⵜⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴽ ⴰⵏⵎⴰⵟⵟⴼⴼ, ⵚⵓⴳⵓⴷⵉⵢ, ⵓⵔⵉⵏ ⴰⵇⵔⴱⵓⵛ.

ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ

 • ⴰⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ

  ⴰⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ

 • ⵉⵙⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ

  ⵉⵙⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ

 • ⵎⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵢ ⵏ ⴰⵍⴽⵓⵔⴼ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

  ⵎⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵢ ⵏ ⴰⵍⴽⵓⵔⴼ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

 • ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ

  ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ

 • ⴰⵙⴳⵎ ⴰⵢⵖⴰⵔ

  ⴰⵙⴳⵎ ⴰⵢⵖⴰⵔ

    2309 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴷⴰⵏ

    ⵉⵏⵎⵎⴰⴷⴷⵓⵏ 

   64 % 

   ⵏ ⵉⵣⵔⵔⵓⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴷ

 

 

  46 ⵎⵍⵢⵓⵏ  

  ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ

  38,75 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔⵉⵏ/ⴰⵙ 

  ⵉⵜⵓⴼⴽⴰⵏ/ⴰⵙ

 

 21 ⵎⵍⵢⵓⵏ 

 ⵜⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ

 370000 ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ   

 ⴷⴰ ⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵢ

  900000  ⵜⵓⵏ  

  ⵏ ⵉⵙⵢ/ⴰⵙ 

 6 882   ⵏ ⵉⵏⵎⵡⵓⵔⵉⵏ  

 ⴷⴰ ⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⵎⵙⵓⵖⵏ  

  615 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ  

  ⴳ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ 

  47600 ⵏ ⴰⵙ  

  ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ  ⵜⵖⵓⵔⵉ

 

 

  0,47 %  ⵡⵉⵏ ⵓⵏⵙⴼ

ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⴰⴳⴳⵓ ⵉⵙⴰⵔⵖⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⴰⵔⵓⴽ 

 2,6 %  ⵏ ⵓⵏⵙⴼ  

ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵢ ⴷ ⵢⵉⵙⵢ

 -31 %  ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ

ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓ ⵉⵙⵔⵖⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ