ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ

ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ

ⴰⵍⴽⵓⵔⴼ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴱⵓⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ(ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⵊⵓⵔⴼ ⵍⴰⵙⴼⴰⵔ,ⵜⴰⵏⴳⴰ ⵎⵉⴷ ⴷ ⵏⴰⴷⵓⵔ...) ⴷ ⵜⵉⵏⵙⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵙⵓⵀⴰⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ ⴷ ⵓⵙⵓⴳⵣ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ.

ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ

ⴰⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏⴽ ⴷ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ

ⵉⵙⵓⵎⴰⵥ,ⵉⵜⵓⵟⵔⴰ, ⴰⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⵜ ⵜⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⴳⴰⵏⵙⵓ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵖⵏ, ⵉⵜⴰⴷⵊⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵢ ⵏ ⵉⴽⴰⴱⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⵖⴼ ⴰⵔ ⵉⵖⴼ.

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵔ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵔ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵔ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵔ

ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⴼⴰⵙ,ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ,ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵡⵉⵢⴹ ⴷⴰ ⵜⵓⴳⴰⵏ, ⵉⵙⵏⴰⴼⵓⵏ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ ⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷⵉ ⵜⵙⴽⵊⴰⵎⵏ ⴰⵔ ⵙⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ, ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵏ ⴰⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵏⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⵓⴷⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ.

ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳ-ⴰⴱⵔⵉⴷ

ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳ-ⴰⴱⵔⵉⴷ

ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳ-ⴰⴱⵔⵉⴷ

ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵏ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳ-ⴰⴱⵔⵉⴷ

ⴰⴽⴰⵍ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵣⴼⵉⵏ ⴰⴷⵙⵓⵀⵏⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵢ, ⵏ ⵓⵙⵔⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ.ⵉⵏⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵣⵎⵎⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ.  

ⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵡⵏⵉⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ

ⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵡⵏⵉⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ

ⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵡⵏⵉⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ

ⴰⵏⵙⴰⴽⴰⵍ ⴷⴰ ⵡⵏⵉⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉ ⵡⴽⵕⴰⵣ ⴰⵎⵙⵉⴽⵓⴷ

ⴰⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ ⵙ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ, ⵙ ⵓⵎⴽⴽⴰⵍⵓ ⵏⵖⴰⴷ ⵙ ⵉⵙⵢ ⴰⵙⵏⴰⵢ(ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ) ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ-ⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏ, ⴳ ⵉⵜⵙⴰⵏⵜ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴽ ⴰⵏⵎⴰⵟⵟⴼⴼ, ⵚⵓⴳⵓⴷⵉⵢ, ⵓⵔⵉⵏ ⴰⵇⵔⴱⵓⵛ.

ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ 2018

 • ⴰⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ

  ⴰⵣⵟⵟⴰ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ

 • ⵉⵙⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ

  ⵉⵙⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ

 • ⵎⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵢ ⵏ ⴰⵍⴽⵓⵔⴼ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

  ⵎⵍⵢⵓⵏⵉⵙⵢ ⵏ ⴰⵍⴽⵓⵔⴼ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

 • ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ

  ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ

 • ⴰⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ

  ⴰⵙⵙⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ

 • ⴰⵙⴳⵎ ⴰⵢⵖⴰⵔ

  ⴰⵙⴳⵎ ⴰⵢⵖⴰⵔ

    3815 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴷⴰⵏ

    ⵉⵏⵎⵎⴰⴷⴷⵓⵏ 

   585

   à ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ  

  5498

 ⵏ ⵉⵣⵢⴰⴳⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⴰ

   64 % 

   ⵏ ⵉⵣⵔⵔⵓⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴷ

 

  35 ⵎⵍⵢⵓⵏ  

  ⵏ ⵉⵏⵎⴰⴷⴷⵓⵏ

 204 ⵏ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ ⴳ ⴰⵙ 

 ⴳ ⴰⵙ

  105 609 ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵔⵉⵏ/ⴰⵙ 

  ⵉⵜⵓⴼⴽⴰⵏ/ⴰⵙ

 137 ⵏ ⵜⵏⴰⵔⵣⴼⵉⵏ  

 ⴷ ⵉⵙⵉⵔⵙⴰⵏ ⵉⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏⵉⵏ

 27 ⵎⵍⵢⵓⵏ 

 ⵜⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ

 334 000 ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵜⵉⵏ   

 ⴷⴰ ⵜⵓⵙⵎⵓⵜⵢ

  80 000  ⵜⵓⵏ  

  ⵏ ⵉⵙⵢ/ⴰⵙ 

 185  ⵏ ⵉⵎⵙⵓⵖⵏ  

 ⵙ ⵉⵙⵉⴹⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ

  7 761   ⵏ ⵉⵏⵎⵡⵓⵔⵉⵏ  

 ⴷⴰ ⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⵎⵙⵓⵖⵏ  

  90 % ⵏ ⵉⵏⵎⵡⵓⵔⵉⵏ  

  ⴷⴰ ⵜⵏⵢⵓⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⴰⴹⵖⴰⵔ*

  466 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ  

  ⴳ ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ 

  67 592 ⵏ ⴰⵙ  

  ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ  ⵜⵖⵓⵔⵉ*

 

*2017

  96 % ⵏ ⵍⵊⴼ 

  ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ-ⵜⴰⵏⵊⴰ*

 95 % ⵏ ⵓⵙⴽⵔⴰⴹ 

   ⵍⵇⵏⵉⵜⵔⴰ - ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ*

  85 % ⴰⵣⵓⴳⵙⵉⵏ

  ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ - ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ*

 70 % ⵜⵉⵏⴰⵔⵣⴼⵉⵏ

 ⵜⵉⴱⵔⴰⵔⴳⵉⵏ*

   86 %  ⴰⵣⴼⵓⵙ 

    ⵏ ⵓⵎⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⴽⴰⵣⴰ*

   95 % ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴰ

   ⵏ ⵓⴱⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⵔⵓⵢⵏ*

   82 %  ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ 

   ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ  ⴰⵎⴳⵏⵓⵏⵏⵢ*

*ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ 2017

  0,41 %  ⵡⵉⵏ ⵓⵏⵙⴼ

   ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⴰⴳⴳⵓ ⵉⵙⴰⵔⵖⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⴰⵔⵓⴽ  

 2,48 %  ⵏ ⵓⵏⵙⴼ 

   ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵢ ⴷ ⵢⵉⵙⵢ

  2,5 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⵔⵀⴰⵎ

  ⵏ ⵓⵔⵎⵙ ⵉ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⴱⵔⴰⵔⴳ*

 -3,5 %  ⵏ ⵉⵙⵓⴼⵖⵏ

 ⵏ ⵡⴰⴳⴳⵓ ⵉⵙⵔⵖⴰⵏ ⴰⴽⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 

*2017