ⴰⵀⵉⵍ ⵎⴰⵔⵓⴽ ⵔⴰⵢⵍ

ⴰⵀⵉⵍ ⵎⴰⵔⵓⴽ ⵔⴰⵢⵍ 2040(ⴱⵔⵎ 2040), ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵖⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ  ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⵉⵜⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴳⵎ ⴷⴰⴷⵖ ⵙ 2040 ⵏ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ. ⴰⵔ ⵉⵜⴰⵙⵢ ⴳ ⵓⵙⴽⵙⴰⵡ ⵏⵙ ⴰⵙⵏⵉⵖⵙ ⵏ ⵉⵡⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ ⴷⴰⵔⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰⵖ ⵉⵡⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵔⴳⵉⵏ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ.       ⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴱ ⵎ ⵔ
 

pmr-VA