ⴰⵙⵉⵔⵙ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ 3ⴷ

ⴰⵙⵉⵔⵙ ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ 3ⴷ


ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ 2010-2017

 41 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵔⵀⴰⵎ ⵏ    

 ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵍ 

  180000 ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ    

 ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⵢⴷⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⴰⵖ

270 ⵎⴰⵍⵢⵓⵏ ⵟⵓⵏ ⵏ  

ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ

 3000 ⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵢⵉⵏ   

 ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵉⵏ ⴰⵢⴷⵉⵇⵡⵓⵔⵉⵏ

 300 ⵎⴰⵍⵢⵓⵏ ⵏ   

 ⵉⵎⴰⵃⵜⴰⵍⵏ (ⵉⵏⵎⵎⴰⴷⴷⵓⵏ)

1 000 000 ⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ   

ⵉⵎⵔⴰⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⴰⵢⴷⵉ ⵜⵓⵏⴼⴰⵏ

ⴰⵀⵉⵍ ⵎⴰⵔⵓⴽ ⵔⴰⵢⵍ

ⴰⵀⵉⵍ ⵎⴰⵔⵓⴽ ⵔⴰⵢⵍ 2040(ⴱⵔⵎ 2040), ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵓⵏⵖ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵖⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ  ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⵉⵜⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⴳⵎ ⴷⴰⴷⵖ ⵙ 2040 ⵏ ⵓⵣⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵏ. ⴰⵔ ⵉⵜⴰⵙⵢ ⴳ ⵓⵙⴽⵙⴰⵡ ⵏⵙ ⴰⵙⵏⵉⵖⵙ ⵏ ⵉⵡⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ ⴷⴰⵔⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰⵖ ⵉⵡⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⴱⵔⴰⵔⴳⵉⵏ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ.       ⵉⵙⵉⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⴱ ⵎ ⵔ
 

pmr-VA