ⴳ ⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⵙⴻⵜⵔⴻⵔ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⵔⵓⴽ

ⵓⵏⵙⴼ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵉⵙⴷⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴱⵔⴰⵔⴳⴰⵏ ⴷⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ. ⴰⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵢⵜ ⴷⵖ ⵉⵜⵓⵙⵎⴰⵜⵔⴰⵔⵏ ⴰⴱⴷⴰ:ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵉⵔⵎ, ⵡⵉⵏ ⴰⴷⵉⴳ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵢ ⵉⴱⵓⵔⵣⴰⵏ ⵉⵜⴰⵇⴷⵓⵏ ⵉ ⵎⴰⵔⵔ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⴰⵙⵙⵉⵔⵎ ⴰ ⵉⵜⵓⵢⴰⵡⵙ ⵙ ⵉⵙⴰⴽⵙⵉⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⵣⵍ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⴷⵊⴰⵏ ⴰⵣⵡⵉⵍ ⵏ ⵉⵎⴰⵃⵜⴰⵍⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵓⵙⴽⵔⴰⴹ, ⵉⵙⵉⵍⵢ ⵙ 30% ⴰⵍⴽⵓⵔⴼ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ 15 ⵓⵙⴳⵡⴰⵙ ⵙⴳ 2000.

ⵜⴰⵏⴼⵍⴰ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ, ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵙⴰⵡ ⴰⴳⴰⵍⴷⴰⵏ
ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ:ⵉⴰⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ

ⵍⴼⵉⴷⵢⵓ:ⵉⴰⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ

ⴽⵊⴰⵎ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ"ⵉⵎⵔⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵓⵏⵙⴼ"!

ⵙⵡⵔⴰⵜ ⴳ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴼⴽⴰ ⵉⵎⵔⵏⴰⵢⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵍⵉⴽⴰ!

ⴰⴽⵊⵊⵓⵎ ⵙ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴼⴽⴰ ⴷⵖ ⵓⵔⴷⴰ ⵉⵜⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵔⵏⴰⵢⵏⴰ ⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ

ⴷ ⵓⵔⴷⴰ ⵉⵜⴹⴰⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⴷⵖ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵓⵏⵎⵣⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⴼ

ⴽⵊⵎⴰⵜ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ "ⵉⵎⵔⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⴼ"! 

ⵙⵓⵙⵔⴰⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵎⵔⵏⴰⵢⵏ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⵍⵉⴽⴰ!ⴰⴽⵊⵊⵓⵎ ⵙ

ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵉⵎⵔⵏⴰⵢⵏ ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵓ ⵉⵎⵔⵏⴰⵢⵏ ⴳ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⴷ ⵓⵔⴷⴰ ⵉⵜⴰⵡⴹ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⴷⵖ, ⵉⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵉⵣⴰⵔⴼⴰⵏ ⵏrⵜⵎⵙⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⴼ.

ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⴹ

ⵜⵉⵏⴰⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵙⴼ