ⴽⵊⵎⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵍⴽⵍⵉⴽ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ

ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ

  • ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴽ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵏ
  • ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ
  • ⵜⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴷⵉⵏ ⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵓⵏ
  • ⴰⵟⴼⵓⵔ ⵙⴳ ⵓⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⴽⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⴹⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ
  • ⴰⵟⴼⵓⵔ ⵙⴳ ⵓⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⵉ-ⵉⵎⴰⴽⴹⵏ ⴷ ⵉ- ⵜⴰⵣⴽⵏⵉⵜ

  

ⵜⵉⵣⴷⴰⵔⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ

ⵜⴰⴳⵓⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵡⵉⵍⵏ

map3(4)


 

80000 ⵟⵓⵏ/ⴰⵙ ⵏ  

 ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵔⴰ

 1500  ⵏ ⵜⵉⵀⵉⵔⵉⵏ ⵜⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵉⵏⵜ / ⴰⵙ 

 

 70 ⵏ ⵉⵍⴰⵡⴰⵢⵏ /ⴰⵙ  ⵏ  

  ⵓⵏⵢⵓⴷⴷⵓ

 3 ⵉⴷ ⵍⴱⵓⵔ ⵉⵣⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ, ⴼⴰⵙ ⴷ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ. 

 

ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ