ⴽⵊⵎⴰⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵍⴽⵍⵉⴽ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ

ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵓⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ

  • ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴽ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵏ
  • ⵜⵓⵜⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ
  • ⵜⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴷⵉⵏ ⵖ ⵏ ⵓⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏⵓⵏ
  • ⴰⵟⴼⵓⵔ ⵙⴳ ⵓⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⴽⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⴹⵏ ⵏ ⵢⵉⵙⵢ
  • ⴰⵟⴼⵓⵔ ⵙⴳ ⵓⵄⵔⴰⵇ ⵏ ⵉ-ⵉⵎⴰⴽⴹⵏ ⴷ ⵉ- ⵜⴰⵣⴽⵏⵉⵜ

  

ⴰⴽⵊⵊⵓⵎ ⵉ- ⴼⵔⵉⵜ

ⴰⵊⵎⵉⵍ ⴰⵎⵙⵓⵖ ⵓⵏⵙⴼ

ⵜⵉⵎⵉⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⵡⴰⵍⵏ